Objeccio fiscal

Projecte 2020. Suport als objectors colombians

Presentació

La problemàtica de la militarització a Colòmbia continua manifestant-se de múltiples i greus formes, malgrat la implementació dels acords de pau entre el govern i la guerrilla de les FARC. Bombardejos a menors d'edat, vinculació de generals de l'actual cúpula de l'Exèrcit amb falsos positius, augment en el nombre de suïcidis en els batallons, desplaçaments massius de comunitats camperoles... són només alguns dels greus impactes de la política de guerra de l'actual govern, que reprèn el fallit model de “Seguretat Democràtica” usat per Álvaro Uribe durant els seus dos mandats entre el 2002 – 2010.

Alguns dels eixos estructurals d'aquest procés de militarització es relacionen amb l'anacrònic model de servei militar obligatori, que continua imposant serioses dificultats per als joves que intenten exercir el dret a l'objecció de consciència; a això podem sumar les múltiples irregularitats que es presenten amb milers de joves per any en el procés de definició de la situació militar. Aquesta proposta es construeix amb la finalitat d'aportar a l'enfortiment de les xarxes de suport i acompanyament a joves de diferents regions del país, estenent els continguts jurídics, pedagògics i comunicatius a llocs on no tenen accés a aquesta informació, llocs on hi ha alts índexs de violació de drets en el marc de la definició de la situació militar i on existeix un major impacte del conflicte per la disputa territorial desenvolupada entre diferents grups armats incloent a l'Exèrcit.


Objectiu General

 • Contribuir a la construcció i enfortiment d'alternatives a la militarització, a través de la consolidació de xarxes de suport entre organitzacions socials, per a l'acompanyament i la incidència política en favor d'iniciatives juvenils que previnguin i denunciïn el reclutament, des de l'exercici dels drets fonamentals.

Objectius Específic

 • Desenvolupar una escola de formació a formadors, líders i funcionaris locals que permeti el reconeixement i apropiació d'eines jurídiques, pedagògiques i comunicatives per a l'exercici efectiu del dret a l'objecció de consciència al servei militar i la prevenció del reclutament.
 • Conformar una xarxa de suport entre organitzacions, per a l'acompanyament a joves reclutats o en risc de reclutament, ampliant les possibilitats per a l'exercici del dret a l'objecció de consciència al servei militar obligatori.
 • Sistematitzar l'experiència a través d'uns mòduls pedagògics i informatius, que serveixin al seu torn com a material de suport perquè altres organitzacions repliquin i facin ús dels continguts aportats.

Principals activitats a desenvolupar

 

 • Tallers de capacitació i construcció col·lectiva de rutes d'acció enfront la nova llei de reclutament i el procés contemplat per la mateixa per a fer ús del dret a l'objecció de consciència
 • Reunions interinstitucionals per a acordar mecanismes d'acompanyament enfront les vulneracions de drets i difusió d'alternatives legals i polítiques per a evitar-les.
 • Exercicis d'acompanyament dissenyats i implementats entre ACOOC i les organitzacions socials que participin en les capacitacions.


Si voleu donar suport a aquest projecte, us demanem que feu l'ingrés de la vostra objecció fiscal al compte de Triodos Bank

IBAN ES84 1491/0001/28/2098183425 indicant en el concepte

"Per a objecció fiscal, el vostre nom i cognoms".

 

 

També hi han altres campanyes on destinar els diners de l'OF


Proyecto 2020. Soporte a los objectors colombianos

 

Presentación

 

La problemática de la militarización en Colombia sigue manifestándose de múltiples y graves formas, aún a pesar de la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla de las Farc. Bombardeos a menores de edad, vinculación de generales de la actual cúpula del Ejército con falsos positivos, aumento en el número de suicidios en los batallones, desplazamientos masivos de comunidades campesinas… son solo algunos de los graves impactos de la política de guerra del actual gobierno, que retoma el fallido modelo de “Seguridad Democrática” usado por Álvaro Uribe durante sus dos mandatos entre el 2002 – 2010.

 

Algunos de los ejes estructurales de este proceso de militarización se relacionan con el anacrónico modelo de servicio militar obligatorio, que sigue imponiendo serias dificultades para los jóvenes que intentan ejercer el derecho a la objeción de conciencia; a esto podemos sumar las múltiples irregularidades que se presentan con miles de jóvenes por año en el proceso de definición de la situación militar. Esta propuesta se construye con la finalidad de aportar al fortalecimiento de las redes de apoyo y acompañamiento a jóvenes de distintas regiones del país, extendiendo los contenidos jurídicos, pedagógicos y comunicativos a lugares donde no tienen acceso a esta información, lugares donde hay altos índices de violación de derechos en el marco de la definición de la situación militar y donde existe un mayor impacto del conflicto por la disputa territorial desarrollada entre diferentes grupos armados incluyendo al Ejército.

 

Objetivo General

 • Contribuir a la construcción y fortalecimiento de alternativas a la militarización, a través de la consolidación de redes de apoyo entre organizaciones sociales, para el acompañamiento y la incidencia política en favor de iniciativas juveniles que prevengan y denuncien el reclutamiento, desde el ejercicio de los derechos fundamentales.

 

Objetivos Específicos

 • Desarrollar una escuela de formación a formadores, líderes y funcionarios locales que permita el reconocimiento y apropiación de herramientas jurídicas, pedagógicas y comunicativas para el ejercicio efectivo del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar y la prevención del reclutamiento
 •  Conformar una red de apoyo entre organizaciones, para el acompañamiento a jóvenes reclutados o en riesgo de reclutamiento, ampliando las posibilidades para el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio.
 • Sistematizar la experiencia a través de unos módulos pedagógicos e informativos, que sirvan a su vez como material de apoyo para que otras organizaciones repliquen y hagan uso de los contenidos aportados.

 
Principales actividades a desarrollar

 • Talleres de capacitación y construcción colectiva de rutas de acción frente a la nueva ley de reclutamiento y el proceso contemplado por la misma para hacer uso del derecho a la objeción de conciencia.

 • Reuniones interinstitucionales para acordar mecanismos de acompañamiento frente a vulneraciones de derechos y difusión de alternativas legales y políticas para evitarlas.
 • Ejercicios de acompañamiento diseñados e implementados entre Acooc y las organizaciones sociales que participen de las capacitaciones.

 

 

Si voleu donar suport a aquests projecte, us demanem que feu l'ingrés de la vostra objecció fiscal al compte de Triodos Bank IBAN ES84 1491/0001/28/2098183425 indicant en el concepte "Per a objecció fiscal, el vostre nom i cognoms".

 

También hay otras campañas donde destinar la objeción fiscal al gasto militar

Sou aquí: Home Notícies